Fouten en contradicties in de Bijbel?

De Bijbel is het Woord van God, waar we volledig op kunnen vertrouwen. God spreekt altijd de waarheid, en zijn Woord kan dus geen fouten bevatten. Toch zijn er veel Bijbelteksten die lastige vragen opwerpen, bijvoorbeeld omdat ze in strijd lijken te zijn met andere Bijbelteksten. Op het internet circuleren zelfs lange lijsten met tegenstrijdigheden in de Bijbel.

Toch zijn veruit de meeste van die vermeende ‘contradicties’ niet zo problematisch als ze in eerste instantie lijken. Als je de juiste achtergrondkennis hebt, of wanneer je de teksten in hun context leest, blijkt er in feite helemaal geen sprake te zijn van tegenstrijdige informatie. Op deze site zullen we zo veel mogelijk van die schijnbare contradicties analyseren, en proberen uit te leggen waarom ze toch niet werkelijk met elkaar in strijd zijn. Het is niet in alle gevallen mogelijk om een definitief antwoord te geven, maar er is wel altijd een mogelijke oplossing.

Index van schijnbare fouten en contradicties

We hebben de vermeende contradicties geïndexeerd per Bijbelboek. Dus als je bijvoorbeeld op zoek bent naar de oplossing van de tegenstrijdigheid tussen Deuteronomium 20:19 en 2 Koningen 3:19, kun je in de onderstaande lijst of op “Deuteronomiun” klikken, of op “2 Koningen”.

(Deze pagina is nog onder constructie, vandaar dat de onderstaande Bijbelboeken nog niet allemaal links zijn. Gedurende de komende maanden zullen er veel artikelen toegevoegd worden.)

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi
Nieuwe Testament
Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korintiërs
2 Korintiërs
Galaten
Efeziërs
Filippenzen
Kolossenzen
1 Tessalonicenzen
2 Tessalonicenzen
1 Timoteüs
2 Timoteüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

Tips voor het analyseren van schijnbare tegenstrijdigheden

Staat jouw contradictie er niet tussen? Geen nood, dat betekent nog niet dat er geen oplossing is en dat de Bijbel onbetrouwbaar is en jij van je geloof af moet vallen. 😉 Bedenk dat de Bijbel is duizenden jaren geleden is geschreven door mensen met een heel andere taal en culturele achtergrond. Wanneer je een schijnbare tegenstrijdigheid tegenkomt, trek dan geen overhaaste conclusies, maar volg eerst de volgende stappen:

  • Lees de context van beide teksten.
  • Verdiep je in de culturele context van de tijd waarin het geschreven is.
  • Bedenk je hoe letterlijk de betreffende teksten genomen moeten worden. Houdt daarbij rekening met het genre.
  • Ga na of er een ander schriftgedeelte is dat duidelijkheid verschaft.
  • Gebruik je hersenen! Misschien zijn het geen tegenstrijdige, maar aanvullende teksten.
  • Raadpleeg meerdere vertalingen.
  • Wees niet té tekstkritisch. Er wordt misschien niet letterlijk geciteerd, maar geparafraseerd.
  • Raadpleeg de grondtekst (bijvoorbeeld met behulp van een interlineair) en zoek de Griekse of Hebreeuwse woorden op in een lexicon.
  • Overweeg de mogelijkheid van een kopieerfout, die misschien gemaakt is tijdens de vele eeuwen dat de tekst opnieuw en opnieuw gekopieerd is. Dit is alleen waarschijnlijk als het verschil slechts enkele letters is. Vooral getallen zijn kwetsbaar voor kopieerfouten, omdat een klein verschil in spelling reeds de getalswaarde kan veranderen. Bedenk dat alleen de oorspronkelijke geschriften goddelijk geïnspireerd werden.De kopieën werden niet geïnspireerd.
  • Ga na wat de experts zeggen. Zie bijvoorbeeld Tekton Apologetics Ministries of Christian Thinktank. Lees bijbelcommentaren.
Share