Hoeveel wagens en ruiters nam David gevangen?

Vermeende contradictie tussen 2 Samuel 8:4 en 1 Kronieken 18:4.

2 Samuel 8:4 (NBG ’51)
En David nam van hem gevangen zeventienhonderd ruiters en twintigduizend man voetvolk, en David liet alle wagenpaarden, met uitzondering van honderd, de pezen doorsnijden.

1 Kronieken 18:4 (NBG ’51)
David veroverde op hem duizend wagens, zevenduizend ruiters en twintigduizend man voetvolk; alle wagenpaarden, met uitzondering van honderd, liet David de pezen doorsnijden.

Probleem: Nam David 1700 ruiters gevangen, of 1000 wagens en 7000 ruiters?

Antwoord: Alleen de oorspronkelijke geschriften waren goddelijk geïnspireerd en dus feilloos. Dit geldt niet voor de kopieën. Hier is overduidelijk sprake van een kopieerfout. In de Statenvertaling staat 2 Samuel 8:4 als volgt weergegeven:

2 Samuel 8:4 (Statenvertaling)
En David nam hem duizend wagens af, en zevenhonderd ruiteren, en twintig duizend man te voet; en David ontzenuwde alle wagenpaarden, en hield daarvan honderd wagenen over.

Merk het verschil op tussen de Statenvertaling en de NBG ’51 vertaling. In de Statenvertaling is er sprake van 1000 wagens en 700 ruiters, terwijl er in de NBG ’51 sprake is van 1700 ruiters. Merk ook op dat ‘wagens’ in de Statenvertaling schuingedrukt staat. Dit is omdat het woord ‘wagens’ niet in de grondtekst voorkomt, maar door de statenvertalers is toegevoegd tussen ‘duizend’ en ‘zevenhonderd’ (en niet onterecht, zoals we zullen zien). In 1 Kronieken 18:4 wordt ook melding gemaakt van duizend wagens.

De contradictie is ontstaan doordat er een kopieerfout is gemaakt. Oorspronkelijk stond er in Samuel:

…duizend wagens, zeven duizend ruiters…

Later heeft een kopiist het woord ‘wagens’ per ongeluk weggelaten:

…duizend zeven duizend ruiters…

Omdat ‘duizend zevenduizend’ niet bestaat, heeft iemand dat later veranderd in:

…duizend zeven honderd…

Oftewel, zeventienhonderd, zoals we in onze moderne vertalingen zien. Dit verklaart zowel het verschil tussen 2 Samuel 8:4 en 1 Kronieken 18:4 in het aantal ruiters, als het ontbreken van de duizend wagens in Samuel.

Sceptici zullen dit misschien zien als een speculatieve ad hoc verklaring. Maar er is bewijsmateriaal dat bevestigt dat er in de oorspronkelijke geschriften van Samuel gewoon ‘…duizend wagens, zeven duizend ruiters…’ stond. In de Septuagint staat er namelijk in 2 Samuel 8:4:

2 Samuel 8:4 (Septuagint, Engelse vertaling)
And David took a thousand of his chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: and David houghed all his chariot horses, and he reserved to himself a hundred chariots.

Hier staat dus hetzelfde als in Kronieken. Ook een aantal Dode Zee rollen bevestigen dit. De Septuagint en de Dode Zee rollen zijn ruim duizend jaar ouder dan de oudste overgebleven manuscripten van de Masoretische tekst, waar vertalingen van het Oude Testament op gebaseerd zijn. Dit is overtuigend bewijsmateriaal dat deze contradictie is ontstaan door een kopieerfout en dus niet voorkwam in de oorspronkelijke geschriften.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

De dorsvloer van Nakon of van Kidon?

Vermeende contradictie tussen 2 Samuël 6:6 en 1 Kronieken 13:9.

2 Samuël 6:6
Maar toen zij bij de dorsvloer van Nakon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden.

1 Kronieken 13:9
Maar toen zij bij de dorsvloer van Kidon kwamen, strekte Uzza zijn hand uit om de ark te grijpen, daar de runderen uitgleden.

Probleem: Bij welke dorsvloer gleden de runderen uit, bij die van Nakon of bij die van Kidon?

Antwoord: Er zijn legio mogelijkheden:

  • Kidon was de eigenaar van de dorsvloer, terwijl Nakon de plaats was waar de dorsvloer lag, of andersom.
  • De eigenaar was zowel bekend als Kidon als Nakon.
  • De plaats waar de dorsvloer lag was zowel bekend als Kidon als Nakon.
  • 1 & 2 Samuël (oorspronkelijk één boek) is geschreven in de tweede helft van de 7de eeuw v.Chr. 1 & 2 Kronieken (ook oorspronkelijk één boek) is geschreven rond 400 v.Chr., ruim 200 jaar later dus. In de tussentijd was er van alles gebeurd, waaronder de verovering van Judea door de Babyloniërs. Het is heel goed denkbaar dat de plaatsnaam ondertussen was veranderd en de schrijver van Kronieken de nieuwe naamgeving aanhield.
  • Er is een kopieerfout gemaakt. Verschillende manuscripten variëren op dit punt.
  •   Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

    Share