Vertelden de vrouwen het, of niet?

Vermeende contradictie tussen de evangeliën.

Mattheüs 28:8
En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

Markus 16:8
En zij gingen haastig naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want beving en ontsteltenis had hen aangegrepen; en zij zeiden tegen niemand iets, want zij waren bevreesd.

Lukas 24:9
En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen en aan alle anderen.

Probleem: Volgens Mattheüs en Lukas vertelden de vrouwen het aan de discipelen, maar volgens Markus zwegen ze als het graf (oké, opzettelijke woordspeling).

Antwoord: Deze discretie was natuurlijk slechts tijdelijk (ze moeten het uiteindelijk aan iemand verteld hebben, anders wisten we het nu niet). De informatie in Markus zou kunnen betekenen dat ze onderweg naar de discipelen niemand iets vertelden.

Er is overigens na Markus 16:8 veel variatie tussen verschillende handschriften. Sommige manuscripten sluiten af met vers 8, terwijl andere handschriften nog een aantal extra verzen bevatten. Er zijn ook handschriften waar tussen vers 8 en vers 9 nog een extra vers is ingevoegd, waar staat: “Alles wat hun opgedragen was, meldden zij in het kort aan de kring rond Petrus. Daarna stuurde Jezus zelf zijn leerlingen eropuit om van het oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke boodschap van de eeuwige verlossing te verkondigen. Amen.” Volgens deze versie van Markus vertelden de vrouwen het dus wel degelijk aan een aantal volgelingen van Jezus.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

Hoeveel engelen waren er?

Vermeende contradictie tussen de evangeliën.

Mattheüs 28:2
En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten.

Markus 16:5
En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan.

Lukas 24:4
En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden.

Johannes 20:12
en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had;

Probleem: De evangeliën verschillen onderling in hoeveel engelen er waren en waar deze zat(en).

Antwoord: Dit is een kwestie van onvolledige rapportage, maar geen onjuiste rapportage. Mattheüs vermeldt als enige de engel die buiten het graf op de steen zat, en laat de gebeurtenissen in het graf onbesproken.

In zijn bespreking van wat er in het graf gebeurde, vermeldt Markus slechts één van de twee engelen, namelijk degene die het woord voerde. Dat is geen enkel probleem; het is niet onjuist om niet uitputtend alle details te bespreken. (Even een zijstraatje in: spreekt Markus de andere evangeliën niet tegen door het over een ‘jongeman’ te hebben? Nee. Het woord ‘jongeman’ wordt wel vaker gebruikt om een engel mee aan te duiden. Dat het hier om een engel gaat is ook duidelijk vanwege het witte gewaad.)

Wat dan nog rest is de vraag of de engelen zaten (naar Johannes) of stonden (naar Lukas). Dat kan natuurlijk allebei waar zijn. Als er iemand binnenkomt die ik iets belangrijks te vertellen heb, is het goed mogelijk dat ik opsta. Dit is dus geen contradictie.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

Waarom gingen de vrouwen naar het graf?

Vermeende contradictie tussen de evangeliën.

Mattheüs 28:1
Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken.

Markus 16:1
En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven.

Lukas 24:1
En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.

Johannes 19:39
En Nicodemus (die eerst ’s nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond.

Probleem: Volgens Mattheüs gingen de vrouwen het graf bekijken. Volgens Markus en Lukas hadden ze het graf al gezien (Markus 15:47 en Lukas 23:55) en gingen ze naar het graf om Jezus’ lichaam te balsemen. Volgens Johannes was het lichaam al gebalsemd door Nikodemus.

Antwoord: Uiteraard is hier weer geen sprake van een tegenstrijdigheid. Stel dat je het graf van een overleden familielid bezoekt en bloemen meeneemt. Je zou kunnen zeggen dat je naar het kerkhof gaat om het graf te bekijken (wat natuurlijk niet in strijd is met dat je het graf al vaker gezien hebt; misschien kom je zelfs wel jaarlijks langs). Maar je zou ook kunnen zeggen dat je komt om bloemen te brengen. Het één sluit het ander niet uit.

Dat ze zijn lichaam wilden balsemen is niet in tegenspraak met het gegeven dat Jozef dit reeds gedaan had. Misschien had Jozef het haastig gedaan, omdat het op dat moment bijna sabbat was. Of misschien wilden ze het gewoon nog een keer doen om dezelfde reden als dat wij meer dan eens bloemen komen brengen.

Kochten ze kruiden (naar Markus), of bereidden ze die zelf (naar Lukas)? Opnieuw is hier geen contradictie. Afgelopen week kocht ik eten én bereidde ik het. Of ik kocht een gedeelte (bijvoorbeeld het dessert) en bereidde een ander gedeelte (bijvoorbeeld het hoofdgerecht) met spullen die ik reeds in huis had.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share