Hoeveel mensen stierven er aan de plaag?

Vermeende contradictie tussen Numeri 25:9 en 1 Korintiërs 10:8.

Numeri 25:9
Het aantal van hen die aan de plaag stierven, was vierentwintigduizend.

1 Korintiërs 10:8
En laten wij geen hoererij bedrijven, zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend.

Probleem: Volgens Numeri stierven er 24.000 aan de plaag, maar volgens de Eerste Brief aan de Korintiërs 23.000.

Antwoord: In Numeri ontbreekt de limitering ‘op één dag’. De andere duizend slachtoffers kunnen op een later tijdstip omgekomen zijn.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

Kan God berouw hebben?

Vermeende contradictie tussen Numeri 23:19 en Jona 3:10.

Numeri 23:19
God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben.
Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

Jona 3:10
Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Probleem: Volgens Numeri heeft God nooit ergens berouw over, maar volgens Jona had God berouw van zijn voornemen om Nineve te straffen.

Antwoord: De term ‘berouw’ kan verschillende invullingen hebben. In Numeri 23:19 draagt het de betekenis van “spijt hebben van zonden”. Maar in Jona 3:10 is het niet meer dan “terugkomen op een voornemen”. Dat blijkt ook als we de tekst in Jona in de context plaatsen:

Jona 3:7-10
7 En men riep uit en zeide in Nineve op bevel van de koning en van zijn groten: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. 8 Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. 9 Wie weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. 10 Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

De eerste keer dat in deze passage het woord ‘berouw’ gebruikt wordt, is in het bevel van de koning van Nineve. De koning realiseerde zich dat hij en zijn volk gezondigd hadden en wilde zich nederig bekeren. Natúúrlijk had hij op dat moment niet het idee dat Gód zich moest bekeren van een zonde, het waren juist de Nineveërs die zich moesten bekeren. Klaarblijkelijk wordt met de term ‘berouw’ in vers 9 (en dus ook in vers 10) slechts bedoelt dat God, vanwege de bekering van de Nineveërs, een koerswijziging aanbrengt ten opzichte van het scenario dat de inwoners van Nineve zich niet bekeerd zouden hebben.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share

Hoeveel Simeonieten waren er?

Vermeende contradictie tussen Numeri 1:23 en Numeri 26:14.

Numeri 1:23
zij die geteld waren uit de stam Simeon: negenenvijftigduizend driehonderd.

Numeri 26:14
Dit waren de geslachten van de Simeonieten: tweeëntwintigduizend tweehonderd.

Probleem: Volgens Numeri 1 waren er 59.000 Simeonieten, maar volgens Numeri 26 waren het er 22.300.

Antwoord: Dit zijn twee verschillende aantallen op twee verschillende tijdstippen. Tussen deze twee tellingen is zo’n veertig jaar verstreken. Gedurende die periode is een complete generatie uitgefaseerd en vervangen door een nieuwe generatie. Dat alleen is al genoeg om significante verschuivingen in bevolkingsaantallen te verklaren. Bovendien is er in die veertig nogal wat voorgevallen. Kennelijk zijn de Simeonieten daarbij zwaar getroffen. Onder meer de volgende gebeurtenissen hebben tussen beide tellingen plaatsgehad:

  • Brand in de legerplaats (Numeri 11:1-3).
  • Verloren veldslag (Numeri 14:39-45).
  • Een door God neergeslagen opstand (Numeri 16:41-50).
  • Aanvankelijke nederlaag (met weggevoerde krijgsgevangenen), maar uiteindelijke overwinning (Numeri 21:1-3).
  • Slangenplaag (Numeri 21:4-9).
  • Nog meer militaire overwinningen (Numeri 21:21-22:1).
  • Gods toorn wegens Israëls afgoderij van Baäl-Peor (Numeri 25).

Kortom, er is geen enkele reden waarom Numeri 26:14 in tegenspraak zou zijn met Numeri 1:23.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share