Straft God de kinderen van onrechtvaardige ouders?

Een vermeende contradictie tussen Exodus 20:5 en Ezechiël 18:20.

Exodus 20:5
U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten

Ezechiël 18:20
De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

Probleem: Volgens Exodus vergeldt God de misdaden van ouders aan hun kinderen, maar volgens Ezechiël juist niet.

Antwoord: Als kinderen de misdaden van hun ouders voortzetten, zal God het ze vergelden. De Herziene Statenvertaling geeft bij Exodus 20:5 de volgende voetnoot:

Een andere mogelijke vertaling is: … aan het derde en vierde geslacht, aan hen die Mij haten. Het gaat hier om die nakomelingen die, net als hun voorouders, afgoderij bedrijven.

Maar als kinderen zich distantiëren van het gedrag van hun ouders door zelf betere keuzes te maken, zullen zij de onrechtvaardigheid van hun ouders niet dragen. Dat blijkt uit de context van de tekst uit Ezechiël. Eén vers eerder lezen we namelijk dat het hier gaat over een zoon die de zonden van zijn vader níet herhaalt:

Ezechiël 18:19
Maar u zegt: Waarom draagt de zoon de ongerechtigheid van zijn vader niet? Wel, de zoon heeft recht en gerechtigheid gedaan: al Mijn verordeningen heeft hij in acht genomen en hij heeft ze gehouden. Hij zal zeker in leven blijven.

Het principe dat kinderen niet gestraft worden voor de misdaden van hun ouders vinden we ook terug in de wet:

Deuteronomium 24:16
De vaders mogen niet ter dood gebracht worden om de kinderen, en de kinderen mogen niet ter dood gebracht worden om de vaders. Ieder zal alleen om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden.

In 2 Kon. 14:6 en 2 Kron. 25:4 wordt deze wet toegepast.

  Terug naar het overzicht: Fouten en contradicties in de Bijbel.

Share